Privacy verklaring

De Stichting Historisch Oudorp (SHO) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij beschermen uw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

De SHO legt van donateurs de volgende persoonsgegevens vast: Voorletters en Achternaam, Titel (heer, mevrouw familie), Volledig Adres (straatnaam, huisnummer, woonplaats, postcode), Emailadres, Telefoonnummer en Iban-nummer. Die gegevens gebruiken wij voor de donateursadministratie, de aflevering van producten en diensten, de communicatie met donateurs en geïnteresseerden in onze activiteiten, producten en diensten.

De SHO gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden en zal deze gegevens niet afstaan aan derden, tenzij gegevens op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie worden gevorderd in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. De SHO maakt gebruik van veiligheidsprocedures, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Ingeschreven donateurs hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De SHO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij raden u aan regelmatig het privacy beleid na te kijken op updates.

Maken en gebruiken van foto’s en video’s
De SHO maakt foto’s en video’s en gebruikt historische foto’s waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Bij het gebruik van de foto’s/video’s, in publicaties en lezingen, onderzoeken wij of er bezwaren zouden kunnen bestaan tegen dit gebruik en/of het uit dat oogpunt verstandig is namen bij foto’s te vermelden. Indien beeldmateriaal is gebruikt dat achteraf leidt tot bezwaren, dan gaan wij in gesprek met de bezwaarmakenden, waaruit kan voortvloeien dat later gebruik van het beeldmateriaal wordt uitgesloten. 

Als u vragen heeft over ons privacy beleid, neemt u dan contact op met de SHO.